LiveZilla Live Help


Bahar mevsimiyle birlikte havaların ısınması ve haziran ayında okulların tatile girmesi sonucunda, önümüzdeki dönemde iç ve dıĢ turizmdeki hareketliliğe bağlı olarak özellikle turizm bölgelerinde nüfus yoğunluğunda artıĢlar görülecektir. Ġnsanların eğlenmek, spor yapmak ve serinlemek amacıyla deniz, göl ve yüzme havuzu gibi alanlara da ihtiyaçlarıartacaktır. Deniz ve göl suyu kalitesi Bakanlığımızca düzenli olarak kontrol edilmektedir.Havuz suyu kalitesi ve standartları konusunda ise Yönetmelik çalıĢmaları halen devam etmektedir. Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik Ģartlara uygunluğu, havuz suyunda kullanılan kimyasalların (dezenfektan, pH düzenleyici,topaklayıcı, çöktürücü, parlatıcı ve yosun önleyici gibi) Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış ürünler olması ve havuz suyundaki konsantrasyonlarının kontrol edilmesi halk sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Yüzme havuzu iĢleticileri, havuz sularında Bakanlığımızdan ruhsatlı havuz suyu kimyasallarını kullanmaktan, bu kimyasalların eğitimli personelce uygulanmasından, havuz suyu kalitesinin bu genelge ekinde belirtilen limit değerleri sağlamasından, yüzme havuzlarının hijyenik Ģartlarda iĢletilmesinden ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasından sorumludurlar.

Açık ve kapalı yüzme havuzu bulunduran ve iĢleten kurum, kuruluĢ ve tesisler genelge eki (Ek-4’teki) çizelgede yer alan parametrelerin analizlerini çizelgede belirtilen sıklıkta 15 Haziran 2008 tarihi itibariyle yapmaya veya yaptırmaya baĢlayacaklardır. Havuz suyuna ait analiz sonuçları analizi yapan yetkili personelce (biyolog, kimyager, kimya mühendisi, çevre mühendisi ve laborant) imzalanacak ve iĢletmenin idaresinden sorumlu personel tarafından onaylanarak muhafaza edilecek ve denetimlerde Ġl Sağlık Müdürlüğü denetim elemanlarına ibraz edilecektir.

İl Sağlık Müdürlüklerince halk sağlığının korunması amacıyla havuz suyu kontrol ve denetimlerinin;


1. Yazımız ekinde gönderilen (Ek-5) denetim formu doğrultusunda yapılması,
2. Yüzme havuzlarında Bakanlığımızca ruhsatlandırılan kimyasalların kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi, izinsiz ürünlerin kullanıldığının tespit edilmesi halinde kullanımının önlenmesi ve gerekli yasal iĢlemlerin yapılması,
3. Havuz kimyasallarının depolanma, hazırlanma ve uygulanma Ģartlarının, yeterli kişisel koruyucu ekipmanların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.TSH.0.10.00.04
Konu: Yüzme havuzlarının denetimi hk.

4. Yüzme havuzu suyunun kimyasal özelliklerinin Ek-1, fiziksel özelliklerinin Ek-2 ve mikrobiyolojik özelliklerinin Ek-3’te belirtilen standartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünün aynı formlarda belirtilen sıklıkta yapılması,
5. Havuz suyu niteliklerinin genelge ekinde belirtilen standartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda uygun hale getirilmesinin sağlanması, uygun hale getirilinceye kadar havuz suyunun kullanımının önlenmesi,
6. Havuz suyunu hazırlayan tesis operatörlerine yönelik verilecek eğitimlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlükleri veya Halk Eğitim Müdürlükleri ile ilgili sektör dernekleri veya ilgili meslek odalarının koordinesinde düzenlenmesi ve sertifikaların Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından verilmesi,eğitimlerde genel hijyen kuralları, su ile bulaĢabilecek hastalıklar, havuz sularında kullanılan kimyasalların insan sağlığı üzerine etkileri ve ilk yardım konusunda yetkili personel tarafından eğitim verilmesinin sağlanması,
7. Ġlgili iĢletmelere görev ve sorumluluklarının tebliğ edilmesi, Haziran ayına kadarki denetimlerin mevcut mevzuat doğrultusunda yapılması,
8. Bu genelgede belirtilen talimatlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde ön görülen müeyyidelerin uygulanması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Seraceddin ÇOM
Bakan a.Genel Müdür V.
 DAĞITIM :
Gereği: Bilgi:
81 Ġl Valiliğine Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığına
Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği BaĢkanlığına
Ek: 3 sayfa
…./…./
EK-1
Kimyasal özellikler

Parametre Örnek alma sıklığı   Birim Minimum Maksimum
pH Havuz suyunun
kullanımından önce
baĢlanmak üzere günde az 3
defa
Tatlı su / Deniz
suyu
  6,5 / 6,5 7,6 / 7,8
Amonyum Ayda bir defa   mg/L   0.5
Nitrit Ayda bir defa   mg/L   0.5
Nitrat Ayda bir defa   mg/L   20
Siyanürük asit Ayda bir defa   mg/L 30 100
Bakır Ayda bir defa   mg/L   1.0
Alüminyum Ayda bir defa   mg/L   0.2
Organik maddeler
için sarf edilen
oksijen miktarı
Ayda bir defa   mg/L 80 0.5
Toplam alkalilik Ayda bir defa       120
Bağlı klor Havuz suyu kullanımından
önce ve izleyen 4’er saatlik
aralıklarla olmak üzere günde
en az 3 defa
  mg/L   0.2
Serbest klor Havuz suyu kullanımından
önce ve izleyen 4’er saatlik
aralıklarla olmak üzere günde
en az 3 defa
  mg/L 0.3 0,6*
           EK-2

Fiziksel özellikler

Parametre Bulunabişecek Miktar Sıklığı
Renk Renksiz olacaktır Haftada bir defa
Tortu Bulunmayacaktır  
Bulanıklık Berrak olacak ve havuz dibi net olarak görülecektir  
Sıcaklık 26-28 oC olacak, hava sıcaklığı ile su sıcaklığı arasında
fazla fark olmayacaktır. Çocuk havuzlarında su sıcaklığı
26-32 oC olacaktır.
 

EK-3

Mikrobiyolojik özellikler

Parametre Sınır Dengeleri Önerilen Metot Önerilen Analiz Sağlığı 2
Toplam Koloni (jerm) Sayısı
22 °C’ de toplam koloni sayısı
36 °C’ de toplam koloni sayısı
72 saatte en fazla 100 CFU3 /ml olacaktır.
48 saatte en fazla 100 CFU3/ml olacaktır.
TS EN ISO 6222 Ayda bir defa
Toplam koliform bakteric 0/100 ml TS EN ISO 9308-1 Ayda bir defa
E. coli 0/100 ml TS EN ISO 9308-1 Ayda bir defa
Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml   Ayda bir defa

1. Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da kullanabilirler.
2. Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa da olabilir.
3. CFU: Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).

Not : 1: Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalite standartlarının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüklerince belirtilen sıklıklarda su numunesi alınarak analizleri yaptırılacak ve analiz ücretleri havuz suyu işleticileri tarafından karşılanacaktır.

EK-4

İşletmeci Tarafından Yapılacak Analizler

Parametre Örnek Alma Sıklığı   Birim Minimum Maksimum
pH Havuz suyunun kullanımından
önce baĢlanmak üzere günde en
az 3 defa
Tatlı su / Deniz Suyu   6,5 / 6,5 7,6 / 7.8
Amonyum Ayda bir defa   mg/L   0.5
Nitrit Ayda bir defa   mg/L   0.5
Nitrat Ayda bir defa   mg/L   20
Siyanürik asit Ayda bir defa   mg/L 30 100
Alüminyum Ayda bir defa   mg/L   0.2
Bağlı klor Havuz suyu kullanımından önce
ve izleyen 4’er saatlik aralıklarla
olmak üzere günde en az 3 defa
  mg/L   0.2
Serbest klor Havuz suyu kullanımından önce
ve izleyen 4’er saatlik aralıklarla
olmak üzere günde en az 3 defa
  mg/L 0.3 0,6
Sıcaklık Her gün 26-28 oC olacak, hava sıcaklığı ile
su sıcaklığı arasında fazla fark
olmayacaktır. Çocuk havuzlarında
su sıcaklığı 26-32 oC olacaktır.
     
  HİZMETLERİMİZ

Havuz Kimyasalları Havuz Ekipmanları Havuz Suyu Analizleri Su Şartlandırma Kimyasalları Havuz Projelendirme    
Havuz Bakımı Dezenfektanlar Ph Düzenleyiciler Yosun Önleyici Havuz Çöktürücüler    
Havuz Dışı Ekipmanlar Havuz İçi Ekipmanlar Havuz Filtrasyon Havuz Pompalar Havuz Temizleme Ekipmanları    
Prefabrik Hazır Havuzlar Olimpik Havuz Ekipmanları Kazan Koruma Kimyasalları Havuz Seramikleri Havuz Kaymazları    
Havuz İnşaatı Havuz Temizliği Hazır Havuzlar Toz Klor Pvc Vanalar    
İletişim Bilgilerimiz Müşteri Yorumları Haber Ve Duyurularımız Teknik Bilgi Hizmet Şartlarımız    
   
            havuz kimyasalları  
15.07.2010 @ www.desshavuz.com.tr